Privacy

Privacy

TV de Woldmeppers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke gegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Ledenadministratie

Financiële administratie

Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
Geboortedatum
E-mail adres
Bankgegevens
Betaalgegevens
Aanmeldings-formulier Gedurende de looptijd van de overeenkomst.
De financiële administratie wordt 7 jaar bewaard.
Penning-meester

Secretaris

Ledenadmi-nistratie

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief sTennis Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Aanmeldings-formulier Zolang als men aangemeld is. Secretaris
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekken we uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben,  tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zullen we deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van TV de Woldmeppers. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
Wij doen er alles aan om Privacyverklaring up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zullen we er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Marc de Best,
E-mail: secretaris@dewoldmeppers.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.